medicijnen
De Friesland Zorgverzekeraar – BCM support
15 februari 2017
Datamondial - BCP
DataMondial – Diverse BCM projecten
21 maart 2017
medicijnen
De Friesland Zorgverzekeraar – BCM support
15 februari 2017
Datamondial - BCP
DataMondial – Diverse BCM projecten
21 maart 2017
Show all
PWN BCP drinkwater tappunt business continuity

Foto: PWN

  • OpdrachtBusiness Continuity Planning, Risicoanalyse, BIA en ICT Continuïteitsplan

PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland en beheert in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. Voor PWN zijn verspreid over twee jaar meerdere BCM projecten voltooid:

Business Continuity Plan

In 2015 is de Crisismanager van PWN ondersteund bij het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Hiervoor zijn allereerst bestaande procedures en werkinstructies voor het oplossen van storingen en managen van calamiteiten geïnventariseerd en beoordeeld via deskresearch en interviews. Na beoordeling zijn deze documenten digitaal met elkaar verbonden in een tweetal crisiskaarten welk volgens het mindmapping principe zijn opgesteld. Eén crisiskaart voor het PWN crisismanagementproces en één voor de crisisscenario’s die relevant zijn voor PWN.

Naast deze twee ‘mindmap crisiskaarten’ zijn ook twee crisismanagementplannen opgeleverd voor het beleidsteam (BT) en het operationeel team (OT) van PWN. Verder zijn enkele nog ontbrekende continuïteitsprocedures op hoofdlijnen opgesteld ter voorbereiding op een verdere uitwerking door medewerkers van PWN-afdelingen.

In 2015 heeft Alex PWN ondersteund bij het opzetten van een BCP. De deskundigheid en professionaliteit van Alex heeft geleid tot een overzichtelijke inventarisatie van aanwezige procedures, werkinstructies en richtlijnen.
Dit werd gevolgd door een duidelijke en transparante opzet hoe te komen tot een BCP. De samenwerking met Alex verliep soepel en het vermogen van Alex om door te pakken heeft er toe geleid dat PWN op korte termijn over een werkbaar BCP beschikt.

Ino Kouwenhoven, Crisismanager PWN

ICT continuïteitsrisicoanalyse en Business Impact Analyse

Binnen de afdeling Informatievoorziening (IV) van PWN heeft BCM Specialist in 2017 een ICT-continuïteitsrisicoanalyse uitgevoerd en via een Business Impact Analyse (BIA) inzicht verschaft in de Maximaal Acceptabele Uitvalsduur van ICT-services die IV levert aan haar interne klanten.

Met de uit beide analyses verkregen inzichten kunnen herstelprioriteiten worden toegekend aan specifieke applicaties en generieke ICT-services in geval zich een ernstige ICT-verstoring voordoet. Verder kan worden beoordeeld of additionele beheersmaatregelen nodig zijn ter verhoging van de ICT-continuïteit. Denk daarbij aan technische, organisatorische of procedurele maatregelen die ofwel preventief zijn of juist meer reactief.

Voor het verkrijgen van deze inzichten is gekozen voor een aanpak waarbij PWN-medewerkers uit alle afdelingen via stemkastjes input leverden. Hiertoe zijn diverse workshops georganiseerd waarin tevens ruimte was voor discussie en informatieoverdracht. Bijkomend voordeel naast informatievergaring was dat deze werkwijze leidde tot een verhoogd continuïteitsbewustzijn, onderlinge kennisdeling en draagvlak omtrent de uitkomsten van de analyses.

Twee jaar nadat de BIA was uitgevoerd, heeft BCM Specialist in opdracht van PWN opnieuw een Business Impact Analyse uitgevoerd voor ter herbeoordeling van de herstelprioriteiten van generieke ICT services en applicaties.

Opstellen ICT continuïteitsplan

Voor de afdeling Informatievoorziening (IV) van PWN heeft BCM Specialist in 2017 een ICT continuïteitsplan opgeleverd. Dit afdelingsspecifieke BCP sluit aan op het eerder door BCM Specialist opgeleverde organisatie brede Crisismanagementplan. Het ICT continuïteitsplan bevat checklists voor diverse ICT gerelateerde verstoringen en crisissituaties.

In 2023 heeft BCM Specialist dit ICT continuïteitsplan geüpdatet naar de huidige situatie.

Eéndaagse BCM incompany training

Eind 2019 is voor een grote groep sleutelfunctionarissen een ééndaagse BCM incompany training verzorgd. Hierbij is de ISO22301 standaard als uitgangspunt gehanteerd.